Carol Paduchowski, November 1, 1936 - August 9, 2020