Nicholas J. Harris, November 24, 1940- November 8, 2021